Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Inspekcja Weterynaryjna została powołana, aby realizować zadania administracji publicznej z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, mające na celu zapewnienie ochrony zdrowia publicznego.

 

Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii, który jako organ centralny administracji rządowej podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
(link do strony podmiotowej :
https://www.wetgiw.gov.pl ).

 

Organem niższego stopnia jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu.
(link do strony podmiotowej :
http://wiw.poznan.pl ).

 

Organem realizującym bezpośrednio w/w zadania w naszym regionie kraju jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie. W jego imieniu zadania realizują pracownicy inspektoratu oraz inne osoby wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania czynności urzędowych oraz czynności o charakterze pomocniczym, niebędące pracownikami Inspekcji. Lista osób wyznaczonych zamieszczana jest na bieżąco, po dokonaniu wyboru przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na kolejny rok kalendarzowy, na naszej stronie w zakładce OGŁOSZENIA AKTUALNE. Na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo wszelkie informacje i wzory dokumentów, aby ułatwić załatwienie spraw w Inspektoracie. W zakładce INSTRUKCJA znajdą Państwo informacje jak poruszać się po naszej stronie, aby odnaleźć wyszukiwane dokumenty. Wszelkie sprawy można zgłaszać bezpośrednio w Inspektoracie, a także telefonicznie, listownie lub drogą mailową według danych podanych na naszej stronie w zakładce KONTAKT. Sposób załatwienia spraw zawiera również zakładka JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ na naszej stronie biuletynu informacji publicznej. Zakres zadań Inspekcji Weterynaryjnej dostępny jest poniżej.

 

Do zadań Inspekcji należy:

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

2) badania kontrolne zakażeń zwierząt;

3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach;

4) badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

5) przeprowadzanie:

a) weterynaryjnej kontroli granicznej,

b) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

6) sprawowanie nadzoru nad:

a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,

b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,

d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,

e) obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,

f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

g) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,

i) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,

j) utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;

7) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt;

8) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

9) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF.