Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Administratorem  Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie   z siedzibą: 64-400 Międzychód, ul. Strzelecka 12 e-mail :
sekretariat@piw-miedzychod.pl.  tel. (095) 748 25 66.

 

Administrator przetwarza  dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów bądź na podstawie udzielonej zgody.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie  informujemy, że:

Współadministratorem danych osobowych:

- w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii z siedzibą: ul. Wspólna 30, Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl ;

- w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu z siedzibą: ul. Grunwaldzka 250
60-166 Poznań tel. 61 868 93 47 faks. 61 868 45 31 email: sekretariat@wiw.poznan.pl ;

- w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzychodzie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie, z siedzibą: ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód, kontakt e-mail: sekretariat@piw-miedzychod.pl , który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie można kontaktować się telefonicznie : 669-669-885, przez e-mail: waldemar@rychert.pl lub listownie : Rychert.pl Waldemar Rychert, ul. Cierpięgi 7A/8, 62-200 Gniezno.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów, wykazów i list na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, a w szczególności na podstawie:

  • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
  • Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
  • Ustawy dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  • Ustawy dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
  • Ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku publicznego charakteru rejestrów, wykazów i list Państwa dane są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddane profilowaniu.