Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Inspekcja Weterynaryjna została powołana, aby realizować zadania administracji publicznej z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, mające na celu zapewnienie ochrony zdrowia publicznego.

 

Organem realizującym bezpośrednio w/w zadania w naszym regionie kraju jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie. W jego imieniu zadania realizują pracownicy inspektoratu oraz inne osoby wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania czynności urzędowych, niebędące pracownikami Inspekcji.

 

Organem wyższego stopnia jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu.
(link do strony podmiotowej :
http://wiw.poznan.pl ).

 

Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii, który jako organ centralny administracji rządowej podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
(link do strony podmiotowej :
https://www.wetgiw.gov.pl ).