Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

1. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2021 poz. 1641). Ustawa ta nie przewiduje wprowadzenia urzędowego formularza wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, dlatego każdy wnioskodawca może sporządzić wniosek samodzielnie.

 

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

- nazwę podmiotu zobowiązanego;

- informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

- wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

- wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

- wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, że w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

- wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym;

- wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

 

3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

- nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;

- została udostępniona w sposób nie określający warunków ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków czy opłat;

- będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

- została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.


4. Wypełniony wniosek można przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@piw-miedzychod.pl lub piwmiedzychod@wiw.poznan.pl  

- pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód
- przez portal ePUAP, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Inspektoratu.

 

5. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:

- obowiązek poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie,

- obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

6. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na stronie (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji (m.in. dot. ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności i tajemnicy przedsiębiorcy).

 

7. Opłaty za ponowne wykorzystywanie
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie może jednak nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

 

8. Środki prawne - sprzeciw
Wnioskodawca, który otrzymał od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oferty, albo może w tym czasie zawiadomić Inspektorat o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat.

 

9. Środki prawne - odwołanie
W przypadku otrzymania decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzychodzie o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania oraz o wysokości opłat wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu za pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzychodzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.