Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Międzychód, dnia 13 listopada 2017r.

O G Ł O S Z E N I E
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie w związku z art. 16 ustawy
O Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r.
( Dz. U. rok 2016, poz. 1077 )
Ogłasza nabór na kandydatów
do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia
od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r.

Rodzaj czynności:

1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed ubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w następujących zakładach:

- Rzeźnictwo – Wędliniarstwo Tomasz Lubik Góra 46, 64-410 Sieraków

Osoby zainteresowane wykonywaniem zadań z wyznaczenia w zakładach uboju trzody chlewnej dodatkowo muszą posiadać uprawnienia do badań w kierunku włośni, jak również muszą być objęte systemem zarządzania wdrożonym w ZHW Poznań.

2. Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze 4 gmin powiatu międzychodzkiego.

3. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na obszarze 4 gmin powiatu międzychodzkiego.

4. Badanie poubojowe mięsa na terenie gospodarstw na wniosek posiadacza zwierząt przy produkcji mięsa na użytek własny na obszarze 4 gmin powiatu międzychodzkiego.

5. Sprawowanie nadzoru nad wystawami, konkursami zwierząt zlokalizowanymi w:

-  Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „Gałopol” Sp. z o.o.  Zakład Stado Ogierów Sieraków  ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków

6. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa lub ryb i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:

- ABP Poland Sp. z o.o. ul. Wspólna 1, 62-045 Pniewy; Zakład Produkcyjny Kłosowice 31, 64-410 Sieraków

- Ferrarini Sp. z o.o. ul. Białostocka 22 lok.54, 03-741 Warszawa; Zakład Produkcyjny ul. Towarowa 1, 64-410 Sieraków – wymagana znajomość przepisów USA

- Firma Handlowo – Produkcyjna „Podolski” Wojciech Podolski Lutomek 18, 64‑410 Sieraków

- Rzeźnictwo – Wędliniarstwo Tomasz Lubik Góra 46, 64-410 Sieraków

- Międzychód Nowicka Sp. j. Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica; Zakład Produkcyjny    ul. Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód

- Zakład Produkcyjno -  Handlowy Sol-Fish S.j. W. Kaczmarek, J. Kryński ul. Chrobrego 28, 64-400 Międzychód

- Endis Sp. z o.o. ul. Szeroka 2, 64-400 Międzychód

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Góźdź Sp. j. ul. Św. Huberta 13, 64-410 Sieraków

7. Sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią pochodzenia zwierzęcego

8. Czynności pomocnicze:

- przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badan rozpoznawczych,

- przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa

- mających na celu poskramianie świń, wykonywanych w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art.. 57 ustawy z dnia 11 marca 2014r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( tekst jednolity: Dz.U.2008r.,Nr 213, poz. 1342 z późni. zm. ) w gospodarstwach powiatu międzychodzkiego.

 

Wymagania konieczne:

1. wykształcenie wyższe weterynaryjne,

2. wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne ( dla osób wykonujących czynności pomocnicze),

3. posiadanie prawa jazdy kat. B,

4. zdolności organizacyjne,

5. komunikatywność,

6. obowiązkowość,

7. umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,

8. znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,

9. znajomość systemów GHP, GMP, HACCP,

10. posiadane kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem MR i RW z 29 kwietnia 2004r.

11. pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia:

a) w przypadku osób po raz pierwszy ubiegających się o wyznaczenie, zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną,

b) w przypadku większej ilości osób na dane stanowisko pracy będzie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną, w celu dokonania wyboru osoby w największym stopniu spełniającej wymagania pod względem zweryfikowanej wiedzy w celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia dla osób składających dokumenty po raz pierwszy:

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

2. kopia dowodu osobistego lub poświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3. zaświadczenie o ukończonej 3 – miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed ubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzorem nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa,

4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

6. aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii lub technik weterynarii,

7. aktualna książeczka zdrowia/ zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych zdolności do wykonywania pracy w procesie produkcji i w obrocie żywnością,

8. aktualne badania okulistyczne – tylko w przypadku badania mięsa,

9. zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP,

10. aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

11. aktualne zaświadczenie od pracodawcy ( dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę) o otrzymywanym wynagrodzeniu brutto za miesiąc kalendarzowy stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które musi co najmniej być równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendarzowy (w 2018r. kwota minimalnego wynagrodzenia  będzie wynosiła 2 100,00 PLN),

12. zaświadczenie od innego zleceniodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach innej umowy – o kwocie otrzymywanego wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, które z dniem 01.01.2018 r. będzie musiało być co najmniej równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendarzowy (w 2018r. kwota minimalnego wynagrodzenia  będzie wynosiła 2 100,00 PLN),

13. zaświadczenie (zgłoszenie do ZUS) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych składkach na ubezpieczenie społeczne o zadeklarowanej dobrowolnie, zwiększonej podstawie wymiaru składek, na ubezpieczenie społeczne, co najmniej równej kwocie minimalnego krajowego wynagrodzenie brutto, tj. w 2018 r. kwocie równej 2 100,00 PLN. Kwota ta będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od tej podstawy będą naliczane także składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz chorobowe ( jeżeli osoba przystąpi do tego ubezpieczenia – ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest dobrowolne). W tym przypadku osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie miała również obowiązek opłacać składki na FP, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyż w przeliczeniu na okres miesiąca będą wynosiły one co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. 2 100,00 PLN.

14.       prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. Nr 1

15..      prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy – zlecenia – zał. Nr 2 i Nr 3.

 

Wymagania dla osób starających się o przedłużenie umowy – wyznaczenia obowiązujące jest tylko prawidłowe wypełnienie załączników 1, 2 lub 3 oraz aktualne badania lekarskie, okulistyczne (w przypadku badania mięsa) oraz aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii z Izby Lekarsko – Weterynaryjnej oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 08 grudnia 2017 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie, ul Strzelecka 12 w godz. 700-1500.

 

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie w dniu 12 grudnia 2017r. Komisja po rozpatrzeniu wniosków sporządzi listę wyznaczonych osób wraz z zakresem wyznaczenia. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.                                              

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Międzychodzie

Andrzej Saternus

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o umowę wyznaczenie 2018.docx
Opis: ogłoszenie o naborze na wyznaczenie
Utworzono: 2017-11-13 13:59:24
Data dodania: 2017-11-13 17:37:15
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wniosek Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o wyznaczenie 2018.doc
Opis: wniosek na wyznaczenie do czynności urzędowych
Utworzono: 2017-11-13 13:56:38
Data dodania: 2017-11-13 17:37:18
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Wniosek - pomoc Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o wyznaczenie 2018 pomoc.doc
Opis: wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych
Utworzono: 2017-11-13 13:57:44
Data dodania: 2017-11-13 17:37:17
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Oświadczenie Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie Zleceniobiorcy 2018.doc
Opis: oświadczenie zleceniobiorcy na wyznaczenie
Utworzono: 2017-11-13 13:58:39
Data dodania: 2017-11-13 17:37:16
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc