Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Międzychód, dnia 25 kwiecień 2018r.

 

O G Ł O S Z E N I E
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie w związku z art. 16 ustawy

O Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r.
( Dz. U. rok 2018, poz. 36 z późn. zm. )
Ogłasza nabór na kandydatów
do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia
na 2018 rok

Rodzaj czynności:

Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji na terenie powiatu międzychodzkiego.

 

Wymagania konieczne:

1. wykształcenie wyższe weterynaryjne,
2. posiadanie prawa jazdy kat. B i czynne prowadzenie pojazdu
3. zdolności organizacyjne,
4. komunikatywność,
5. obowiązkowość,
6. umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
7. znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia dla osób składających dokumenty po raz pierwszy:

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2. kopia dowodu osobistego lub poświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
5. aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii
6. zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP,
7. aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
8. aktualne zaświadczenie od pracodawcy ( dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę) o otrzymywanym wynagrodzeniu brutto za miesiąc kalendarzowy stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które musi co najmniej być równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendarzowy (w 2018r. kwota minimalnego wynagrodzenia  będzie wynosiła 2 100,00 PLN),
9. zaświadczenie od innego zleceniodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach innej umowy – o kwocie otrzymywanego wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, które z dniem 01.01.2018 r. będzie musiało być co najmniej równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendarzowy (w 2018r. kwota minimalnego wynagrodzenia  będzie wynosiła 2 100,00 PLN),
10. zaświadczenie (zgłoszenie do ZUS) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych składkach na ubezpieczenie społeczne o zadeklarowanej dobrowolnie, zwiększonej podstawie wymiaru składek, na ubezpieczenie społeczne, co najmniej równej kwocie minimalnego krajowego wynagrodzenie brutto, tj. w 2018 r. kwocie równej 2 100,00 PLN. Kwota ta będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od tej podstawy będą naliczane także składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz chorobowe ( jeżeli osoba przystąpi do tego ubezpieczenia – ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest dobrowolne). W tym przypadku osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie miała również obowiązek opłacać składki na FP, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyż w przeliczeniu na okres miesiąca będą wynosiły one co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. 2 100,00 PLN.
11        prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. Nr 1
12.       prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy – zlecenia – zał. Nr 2

Wymagania dla osób posiadających  umowy – wyznaczenia na 2018 rok obowiązujące jest tylko prawidłowe wypełnienie załącznika nr 2.

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 20 maja 2018 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie, ul Strzelecka 12 w godz. 700-1500.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie . Komisja po rozpatrzeniu wniosków sporządzi listę wyznaczonych osób wraz z zakresem wyznaczenia. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.                   

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Międzychodzie
Andrzej Saternus

PLIKI DO POBRANIA:

Oświadczenie Zleceniobiorcy Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie Zleceniobiorcy od 2018.doc
Opis: Oświadczenie Zleceniobiorcy na wyznaczenie
Utworzono: 2018-04-25 13:55:35
Data dodania: 2018-04-25 17:36:30
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Wniosek o wyznaczenie Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek_o_wyznaczenie_na_2018.doc
Opis: Wniosek o wyznaczenie do czynności urzędowych
Utworzono: 2018-04-25 13:54:40
Data dodania: 2018-04-25 17:38:37
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc