Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Międzychód, dnia 26 listopada 2018r.

Nasz znak : PLW.45.1.2018

 

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie w związku z art. 16 ustawy

o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r.

(t.j. Dz.U.2018, poz. 1557 )

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.

Rodzaj czynności:

1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w następującym zakładzie:

- Rzeźnictwo – Wędliniarstwo Tomasz Lubik Góra 46, 64-410 Sieraków

Osoby zainteresowane wykonywaniem zadań z wyznaczenia w tym zakładzie uboju trzody chlewnej dodatkowo muszą posiadać uprawnienia do badań w kierunku włośni, jak również muszą być objęte systemem zarządzania wdrożonym w ZHW Poznań.

2. Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze 4 gmin powiatu międzychodzkiego.

3. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na obszarze 4 gmin powiatu międzychodzkiego.

4. Badanie poubojowe mięsa na terenie gospodarstw na wniosek posiadacza zwierząt przy produkcji mięsa na użytek własny na obszarze 4 gmin powiatu międzychodzkiego.

5. Sprawowanie nadzoru nad wystawami, konkursami zwierząt zlokalizowanymi w:

- Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „Gałopol” Sp. z o.o. Zakład Stado Ogierów Sieraków ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków

6. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa lub ryb i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:

- ABP Poland Sp. z o.o. ul. Wspólna 1, 62-045 Pniewy; Zakład Produkcyjny Kłosowice 31, 64-410 Sieraków

- Ferrarini Sp. z o.o. ul. Białostocka 22 lok.54, 03-741 Warszawa; Zakład Produkcyjny ul. Towarowa 1, 64-410 Sieraków – wymagana znajomość przepisów USA

- Firma Handlowo – Produkcyjna „Podolski” Wojciech Podolski Lutomek 18, 64‑410 Sieraków

- Rzeźnictwo – Wędliniarstwo Tomasz Lubik Góra 46, 64-410 Sieraków

- Międzychód Nowicka Sp. j. Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica; Zakład Produkcyjny ul. Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód

- Zakład Produkcyjno - Handlowy Sol-Fish S.j. W. Kaczmarek, J. Kryński ul. Chrobrego 28, 64-400 Międzychód

- Endis Sp. z o.o. ul. Szeroka 2, 64-400 Międzychód

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Góźdź Sp. j. ul. Św. Huberta 13, 64-410 Sieraków

8. Czynności pomocnicze:

a) przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych, pobieranie próbek do badań

-b)przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa

c) mających na celu poskramianie świń, wykonywanych w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2014r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U.2018r, poz. 1967) w gospodarstwach powiatu międzychodzkiego.

 

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe weterynaryjne,

- min. wykształcenie techniczne weterynaryjne oraz roczny staż pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt ( dotyczy punktu 8 a dla osób wykonujących czynności pomocnicze),

- posiadanie prawa jazdy kat. B,

- zdolności organizacyjne,

- komunikatywność,

- obowiązkowość,

- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,

- znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,

- znajomość systemów GHP, GMP, HACCP,

- posiadane kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem MRiRW z 22 kwietnia 2004r.(w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób Dz.U.2004nr 89poz.860)

- pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie *

- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego *,

- zaświadczenie o ukończonej 3 – miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzorem nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa *,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

- aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii lub technik weterynarii,

- zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych zdolności do wykonywania pracy w procesie produkcji i w obrocie żywnością,

- aktualne badania okulistyczne – tylko w przypadku badania mięsa,

- zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP *,

- aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii ,

- prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. Nr 1

- prawidłowo wypełniony wniosek o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy – zlecenia zał. Nr 2 i Nr 3.

* osoby ubiegające się po raz kolejny o wyznaczenie co do dokumentacji oznaczonej „*” mogą powołać się na fakt istnienia dokumentacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Międzychodzie

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 10 grudnia 2018 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie, ul. Strzelecka 12 w godz. 700-1500.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie.Komisja po rozpatrzeniu wniosków sporządzi listę wyznaczonych osób wraz z zakresem wyznaczenia. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Z upoważnienia

PLW w Międzychodzie

Lek. wet. Anna Buczko

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód

Kontakt do inspektora ochrony danych: telefonicznie 669-669-885, waldemar@rychert.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru w celu realizacji zadań wymienionych w ogłoszeniu w ramach umowy zlecenia w 2019 r.

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszego naboru

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a tak że prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 16 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1557) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

 

PLIKI DO POBRANIA

- Wniosek o wyznaczenie na 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o wyznaczenie na 2019.doc
Opis: wniosek o wyznaczenie do czynności urzędowych
Utworzono: 2018-11-28 13:50:02
Data dodania: 2018-11-28 17:17:10
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

- Wniosek o wyznaczenie na 2019 pomoc Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o wyznaczenie na 2019 pomoc.doc
Opis: wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych
Utworzono: 2018-11-28 13:51:04
Data dodania: 2018-11-28 17:17:09
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: doc

- Ogłoszenie o umowę wyznaczenie od 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o umowę wyznaczenie od 2019.doc
Opis: ogłoszenie o naborze na wyznaczenie do czynności urzędowych
Utworzono: 2018-11-28 13:52:19
Data dodania: 2018-11-28 17:17:08
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: doc

- Oświadczenie Zleceniobiorcy 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie Zleceniobiorcy 2019.doc
Opis: oświadczenie na wyznaczenie do czynności urzędowych
Utworzono: 2018-11-28 13:53:27
Data dodania: 2018-11-28 17:17:08
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc