Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności

w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

  Miejsce wykonywania pracy:

Międzychód

Adres urzędu:

ul.Strzelecka 12, 64-400 Międzychód

WARUNKI PRACY

-praca w siedzibie inspektoratu oraz poza siedzibą od poniedziałku do piątku w godz.7:00-15:00,
-praca w terenie (prowadzenie samochodu służbowego),
-praca przy monitorze ekranowym,
-praca na parterze budynku, brak windy, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja zadań związanych z nadzorowaniem podlegających podmiotów w celu zachowania warunków weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w oparciu o przepisy ustaw o produktach pochodzenia zwierzęcego i o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • pobieranie próbek w ramach badań monitoringowych
 • realizacja zadań związanych z merytoryczną stroną obrotu krajowego, handlu, wysyłek do krajów trzecich środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie rejestrów pomiotów i wykazów podmiotów objętych nadzorem, w tym prowadzenie bazy SPIWET
 • dokumentowanie wykonywanych czynności, sporządzanie stosownych raportów i sprawozdań
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań inspekcji weterynaryjnej, wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne z zakresu spraw należących do właściwości IW
 • doświadczenie zawodowe : 6 miesięcy w obszarze związanym z produkcją żywności
 • prawo wykonywania zawodu , w przypadku lekarza weterynarii
 • posiadanie prawo jazdy (czynne prowadzenie pojazdów)
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE)
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z IW
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • -zdolność analitycznego myślenia
 • -umiejętność pracy w zespole
 • -umiejętność organizacji pracy i samodzielność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawo jazdy kat.B
 • kopia dokumentu wykonywania zawodu i dyplomu w przypadku lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.05.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul.Strzelecka 12
  64-400 Międzychód

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul.Strzelecka 12, 64-400 Międzychód tel.95 748 2566-Powiatowy Lekarz Weterynarii-lek.wet.Andrzej Saternus
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Waldemar Rychert tel.669 669 885
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
-w ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu
-list motywacyjny/CV powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
-oferty otrzymane po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone,
-osoby zakwalifikowane zostaną powiadomienie o terminie rozmowy wstępnej.

WZORY OŚWIADCZEŃ: