Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt


 

Miejsce wykonywania pracy:

Międzychód

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie
ul.Strzelecka 12, 64-400 Międzychód

WARUNKI PRACY

- praca w siedzibie inspektoratu od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00,
-praca w terenie ( prowadzenie samochodu służbowego), kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym,
-praca przy monitorze ekranowym,
-praca na parterze budynku, brak windy, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych

 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich oraz dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie

 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt

 • wykonywanie kontroli w zakresie bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną

 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie chorób zakaźnych zwierząt

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: na stanowisku o podobnym zakresie zadań

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopia prawa jazdy kat.B

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.09.2019

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul Strzelecka 12, 64-400 Międzychód
  tel.95 748 2566

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul Strzelecka 12, 64-400 Międzychód tel.95 748 2566

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Waldemar Rychert tel. 669 669 885 lub waldemar@rychert.pl

 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty po terminie nie zostaną rozpatrzone.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:


 

OGŁOSZENIE Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie zakaźnik.pdf
Opis: ogłoszenie o naborze na inspektora weterynaryjnego
Utworzono: 2019-09-12 13:48:28
Data dodania: 2019-09-12 10:24:29
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf