Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Międzychód, 9 listopada 2020r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie w związku z art. 16 ustawy

o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r.
(t.j. Dz.U.2018, poz. 1557 )
Ogłasza nabór na kandydatów
do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia
od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021r.


 

Zakres obowiązków- część ogólna:

1.Terminowe i sumienne wykonywanie wyznaczonych czynności.
2.Terminowe sporządzanie dokumentacji dotyczącej wykonywanych czynności.
3.Utrzymywanie czystości i porządku w miejscu wykonywania powierzonych czynności.
4.Dbałość o należyty stan higieniczny i techniczny powierzonego sprzętu do przeprowadzania badań.
5.Podnoszenie kwalifikacji przez uczestnictwo w szkoleniach i samokształcenie.

Zakres obowiązków i czynności:

1. Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze 4 gmin powiatu międzychodzkiego.
2. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na obszarze 4 gmin powiatu międzychodzkiego.
3. Sprawowanie nadzoru nad wystawami, konkursami zwierząt zlokalizowanymi w:

- Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „Gałopol” Sp. z o.o. Zakład Stado Ogierów Sieraków ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków

4. Badanie przed i poubojowe mięsa na terenie gospodarstw na wniosek posiadacza zwierząt przy produkcji mięsa na użytek własny na obszarze 4 gmin powiatu międzychodzkiego.
5. Badanie mięsa zwierząt łownych
6. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa lub ryb i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:

- ABP Poland Sp. z o.o. ul. Wspólna 1, 62-045 Pniewy; Kłosowice 31,64-410 Sieraków

- Ferrarini Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 64-410 Sieraków

- „Podolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Lutomek 18, 64‑410 Sieraków

- Meatland Service sp. z o.o. Góra 23 F, 64-410 Sieraków

- Międzychód Nowicka Sp. J. ul. Poznańska 43, Sobota 62-090 Rokietnica; ul. Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód

- Zakład Produkcyjno -Handlowy ” SOL-FISH” W. Kaczmarek, J. Kryński spółka jawna ul. B. Chrobrego 28, 64-400 Międzychód

- Endis Sp. z o.o. ul. Szeroka 2, 64-400 Międzychód

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Góźdź Spółka jawna ul. Św. Huberta 13, 64-410 Sieraków

7. Pobieranie próbek do badań na terenie powiatu międzychodzkiego
8. Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu międzychodzkiego
9. Czynności pomocnicze:

- przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych, pobieranie próbek do badań
- mających na celu poskramianie świń, wykonywanych w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2014r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1421) w gospodarstwach powiatu międzychodzkiego.

 

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe weterynaryjne,
- min. wykształcenie techniczne weterynaryjne oraz roczny staż pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt (dotyczy punktu 8 a dla osób wykonujących czynności pomocnicze),
- posiadanie prawa jazdy kat. B,
- zdolności organizacyjne,
- komunikatywność, obowiązkowość,
- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
- znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
- znajomość podstaw i zasad funkcjonowania systemów GHP, GMP, HACCP,
- posiadane kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem MRiRW z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U.2004 nr 89 poz.860, 2008 r. Nr 166, poz. 1034)
- pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie *
2. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego *,
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
5. zaświadczenie o ukończonej 3 – miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzorem nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa *,
6. aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii lub technik weterynarii,
7. zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych zdolność do wykonywania pracy w procesie produkcji i w obrocie żywnością,
8. aktualne badania okulistyczne – w przypadku badania mięsa
9. zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP *,
10. aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
11. prawidłowo wypełnione zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej –zał. Nr 1
12. prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. Nr 2

* osoby ubiegające się po raz kolejny o wyznaczenie co do dokumentacji oznaczonej „*” mogą powołać się na fakt istnienia dokumentacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Międzychodzie

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 27 listopada 2020 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie, ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód w godz. 700- 1500.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego. Postepowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia toczy się z urzędu wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.

Wnioski niepodpisane oraz złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzychodzie określającą rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania. Wykonywanie zadań i czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzychodzie z osobą wyznaczoną stosownej umowy–zlecenie.


 

PLW w Międzychodzie

Lek. wet. Anna Buczko

 

 

DANE OSOBOWE - KLA UZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód Kontakt do inspektora ochrony danych: telefonicznie 669-669-885, waldemar@rychert.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru w celu realizacji zadań wymienionych w ogłoszeniu w ramach umowy zlecenia w 2021 r. Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszego naboru

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a tak że prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 16 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1557) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie Zleceniobiorcy 2021.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie Zleceniobiorcy 2021.doc
Opis: Oświadczenie zleceniobiorcy na wyznaczenie
Utworzono: 2020-11-20 13:34:20
Data dodania: 2020-11-20 09:23:36
Autor pliku: Anna Buczko
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Zgłoszenie wstępnej gotowości- zał nr 1 do instrukcji GLW z 05_11_2020.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zgłoszenie wstępnej gotowości- zał nr 1 do instrukcji GLW z 05_11_2020.pdf
Opis: Zgłoszenie wstępnej gotowości do instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii
Utworzono: 2020-11-20 13:33:17
Data dodania: 2020-11-20 09:24:32
Autor pliku: Anna Buczko
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf