Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Deklaracja dostępności


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.piw-miedzychod.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2010-12-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-21.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści publikowane i udostępniane pliki w biuletynie są opracowywane w taki sposób, by możliwie jak najlepiej były dostosowane do wymogów prawnych.

Niektóre dokumenty powstałe przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej posiadają nieprawidłowo sformułowane listy oraz formatowania.

Pewne dokumenty PDF opublikowane w serwisie BIP mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł zewnętrznych i są skanami dokumentów.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; przykładowa darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Informatyczna


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Jurek-Kania, adres poczty elektronicznej sjurekkania@piw-miedzychod.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95/ 748 2566 w. 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Otoczenie / dojazd / wejście:

Dojazd do budynku jest możliwy od ulicy Strzeleckiej (główne wejście). Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie i jest własnością Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - wejście jest wspólne do Inspektoratu Weterynarii i Inspekcji Sanitarnej. Przed ogrodzeniem znajduje się pierwszy parking (od strony głównego wejścia) będący własnością miasta. Drugi, mniejszy parking znajduje się z prawej strony ogrodzenia, z którego należy przemieścić się chodnikiem do strony głównej (ulica Strzelecka), aby wejść przez furtkę (o szerokości 90 cm) do budynku. Parking przed wejściem głównym posiada 1 wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Z prawej strony głównego wejścia do budynku znajduje się przycisk dzwonka, którego trzykrotne użycie sygnalizuje przybycie osoby ze szczególnymi potrzebami. Wówczas podejdzie pracownik, który pomoże załatwić sprawę w urzędzie. Wejście do budynku wraz z przedsionkiem jest oszklone, drzwi otwieramy pchając je do przodu (do wewnątrz). W środku znajduje się niewielki stoliczek ułatwiający obsługę. Aby wejść dalej należy otworzyć kolejne drzwi, które należy pociągnąć do siebie (na zewnątrz). Drzwi wejściowe do budynku oraz w pomieszczeniach Inspektoratu mają szerokość 80 cm.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii znajduje się na parterze budynku, jednakże aby wejść do biura należy pokonać 3 stopnie schodów (poręcz z prawej strony), a następnie otworzyć drzwi po prawej stronie (od schodów około 5 metrów). Obok znajdują się dalsze schody prowadzące na piętro, do Inspekcji Sanitarnej – właściciela budynku. Naprzeciw wejścia do biura znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

Wnętrze / rozkład pomieszczeń:

Wchodząc do biura na wprost znajduje się sekretariat, do którego należy się udać, aby przedstawić swoją sprawę. W zależności od rodzaju sprawy, zostanie poproszony odpowiedni inspektor, który zajmie się petentem. W pomieszczeniach znajduje się ogólnodostępna toaleta (2 drzwi po prawej stronie od wejścia do biura).

Udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych:

Kilka metrów od furtki, po lewej stronie znajduje się otwarta w godzinach pracy brama wjazdowa, z której można skorzystać dojeżdżając do budynku. 3-krotne użycie dzwonka przed wejściem do budynku powiadamia pracowników o przybyciu osoby ze szczególnymi potrzebami, do której zostanie wysłany pracownik. W przypadku konieczności wejścia do budynku przez osoby na wózkach inwalidzkich - zostanie udostępniony podjazd - szyny teleskopowe. Wewnątrz biura Inspektoratu, na korytarzu przy wejściu, znajdują się 2 krzesła przeznaczone dla odpoczynku osób starszych lub z innymi szczególnymi potrzebami. Dozwolone jest wejście z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W toalecie zamontowano uchwyty przysadkowe dla ułatwienia korzystania z ubikacji. W inspektoracie dostępne jest podświetlane szkło powiększające (lupa) dla osób słabowidzących. Wewnątrz inspektoratu rozmieszczono oznaczenia kontrastowe dla osób niedowidzących. Dla osób słabosłyszących udostępniono system pętli indukcyjnej.

Brak udogodnień:

Wewnątrz budynku brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedowidzących - nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo oraz brak oznaczeń w alfabecie braille'a. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, nie posiada również przewijaka dla dzieci.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zapewnia natomiast dostępność tłumacza języka migowego w sposób tradycyjny.
Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: sekretariat@piw-miedzychod.pl lub tel./fax 95 748 25 66 ). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 nr 209, poz. 1243), chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 2-3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Inspektorat zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
Świadczona pomoc jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016).