Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny

do spraw: pasz i utylizacji
samodzielne stanowisko ds pasz i utylizacji

Miejsce wykonywania pracy:

Międzychód

Adres urzędu:

ul.Strzelecka 12, 64-400 Międzychód

WARUNKI PRACY

-praca w siedzibie inspektoratu oraz poza siedzibą od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00
-praca w terenie (prowadzenie samochodu służbowego)
-praca przy monitorze ekranowym
-praca na parterze budynku, brak windy, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-praca poza siedzibą urzędu w celu kontroli podmiotów i gospodarstw,
-praca lekka, mały wydatek energetyczny

ZAKRES ZADAŃ

 • -realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz i raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz
 • -nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze
 • -prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005
 • -nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach oraz nad stosowaniem dodatków paszowych
 • -nadzór nad obrotem paszami
 • -aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz
 • -nadzór nad zbieraniem,transportowaniem, przetwarzaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • -prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • -aktualizacja list podmiotów z zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz i utylizacji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • doświadczenie zawodowe : 6 miesięcy na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • -kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii)
 • -prawo jazdy kat.B
 • -umiejętność obsługi komputera
 • -posiadanie obywatelstwa polskiego
 • -korzystanie w pełni z praw publicznych
 • -nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • -zdolność analitycznego myślenia
 • -umiejętność pracy w zespole
 • -umiejętność organizacji pracy i samodzielność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • -życiorys/CV i list motywacyjny
 • -kopie dokumentów dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego
 • -kopia prawo jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.02.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Strzelecka 12
  64-400 Międzychód
  tel/fax.95 748 2566

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul.Strzelecka 12 64-400 Międzychód tel.95 748 2566 -Powiatowy Lekarz Weterynarii- Andrzej Saternus
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Waldemar Rychert tel.669-669-885
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- w ofercie należy podać dane kontaktowe -adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu
-list motywacyjny/CV powinien być podpisany własnoręcznym podpisem
-ofert otrzymane po terminie oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone
-osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej
- proponowany termin zatrudnienia 01.03.2019 r.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej